บริการออนไลน์ (E-Services)

องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

GIS Portal ระบบพอร์ทัลภูมิสารสนเทศ

องค์ความรู้จากงานวิจัยบนพื้นที่สูง

"องค์ความรู้" เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง

ฐานข้อมูลโรคพืช

รายการทรัพย์สินทางปัญญาของ สวพส.

งานวิจัยกัญชง (Hemp)

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง (2018-ปัจจุบัน)

เกษตรอัจฉริยะบนพื้นที่สูง (ระบบ MEHigh)

ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

แผนผังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Kiosk)

ฐานข้อมูลพรรณไม้อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ห้องสมุด สวพส.(E-Library)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของ สวพส.