ผลการดำเนินงาน

รายงานการเงิน ปี 2563

รายงานการเงิน ปี 2562

รายงานการเงิน ปี 2561

รายงานการเงิน ปี 2560

รายงานการเงิน ปี 2559

รายงานการเงิน ปี 2558

รายงานการเงิน ปี 2557

รายงานการเงิน ปี 2556

รายงานการเงิน ปี 2555

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 (ไตรมาส 1) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2) รายละเอียด
สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน)  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 (ไตรมาส 4) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาส 3) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 27 ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1) รายละเอียด
รายงานผลการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 2) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 27 ธันวาคม 2562 (ไตรมาส 1) รายละเอียด
รายงานการกำกับติดตาม  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562  
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 (ไตรมาส 4) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 28 มิถุนายน 2562 (ไตรมาส 3) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส 2) รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 (ไตรมาส 1) รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561  
ปี 2561 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2561 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2561 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2561 ไตรมาส 4 (รอบ 11 เดือน) รายละเอียด
ปี 2561 ไตรมาส 4 (รอบ 12 เดือน) รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2560  
ปี 2560 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2560 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2560 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2560 ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2560
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มกราคม 2560 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2560 รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2559  
ปี 2559 ไตรมาส 1 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 1 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 2 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 2 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 3 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 3 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 4 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2559 ไตรมาส 4 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2559
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 28 กันยายน 2559 รายละเอียด
รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ปี 2559  
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 1 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 2 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 3 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558  
ปี 2558 ไตรมาส 1 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 1 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 2 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 2 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 3 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 3 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 4 (รายโครงการ) รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 4 (รายยุทธศาสตร์) รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของนายกรัฐมนตรี ปี 2558
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ตุลาคม 2558 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 29 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 สิงหาคม 2559 รายละเอียด
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 28 กันยายน 2559 รายละเอียด
รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ปี 2558  
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 1 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 2 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 3 รายละเอียด
แบบฟอร์ม 8 รายงานภารกิจที่หน่วยงานต้องดำเนินการ (สวพส.) ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานผลการดำเนินงานตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 2558
แบบฟอร์ม 9 รายงานตามมติ คสช. และข้อสั่งการ คสช. ไตรมาส 2 (สวพส.) รายละเอียด
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2558
ปี 2558 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2557  
ปี 2557 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2558 ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ปี 2557  
ปี 2557 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานภารกิจที่รัฐ-ฝ่ายบริหารต้องดำเนินตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2557
ปี 2557 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 4 รายละเอียด
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2557
ปี 2557 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2557 ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายงานภารกิจที่รัฐ-ฝ่ายบริหารต้องดำเนินตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2556
ปี 2556 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2556 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2556 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2556 ไตรมาส 4 รายละเอียด
จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโครงการหลวง ปี 2556
ปี 2556 ไตรมาส 1 รายละเอียด
ปี 2556 ไตรมาส 2 รายละเอียด
ปี 2556 ไตรมาส 3 รายละเอียด
ปี 2556 ไตรมาส 4 รายละเอียด
รายการงบลงทุน  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียด
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562 รายละเอียด
รายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียด
Share this:

บทความระเบียบองค์กร