คู่มือการปฏิบัติ

4 ขั้นตอนการปฏิบัติการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

Modified: 10 สิงหาคม 2563, 17:06
 

คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง สวพส. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จัดทำโดยกลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ มีนาคม 2561

แนวปฏิบัติในการยืม-คืน ทรัพย์สินของ สวพส. ประจำปี 2564

แนวทางปฏิบัติในการตรวจรับพัสดุ ประจำปี 2564

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการควบคุม พัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 

สื่อวิดีทัศน์เรื่องการยืมและการโอนพัสดุครุภัณฑ์

 

คู่มือปฏิบัติงานด้านวิจัยและพัฒนา

คู่มือนักวิจัย

คู่มือการปฏิบัติงานในพื้นที่

แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน

 

คู่มือการให้ทุนอุดหนุนวิจัย

คู่มือด้านการให้บริการอุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการอาคารบริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก SERVICE & INFORMATION CENTER อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

การดำเนินการยกระดับศูนย์ราชการสะดวกตามแนวปฏิบัติที่ดี อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

ขั้นตอนการรับบริการข้อมูลข่าวสารศูนย์ราชการสะดวก อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

ระบบแจ้งเตือนการให้บริการและระบบการติดตามสถานะผู้รับบริการ