วารสาร สวพส. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2566

HIGHLIGHT

  • "สวพส. Update"
  • "ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี"
  • "องค์ความรู้กับการแก้ปัญหาพื้นที่สูง"
  • "ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูง"
  • "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"
  • "เกษตรกรยุคใหม่ ต้นแบบการพัฒนา"
  • "ห้องเรียนในสวน @อุทยานหลวงราชพฤกษ์"
  • "ภาพสวย...บนดอยสูง"
  • "ของดีพื้นที่สูง"


Download (pdf;22.8mb)