วารสาร สวพส. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 ปี พ.ศ. 2565

HIGHLIGHT

  • "สวพส. Update"
  • "ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี"
  • "องค์ความรู้กับการแก้ปัญหาพื้นที่สูง"
  • "ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูง"
  • "ชุมชนแห่งการเรียนรู้"
  • "เกษตรกรยุคใหม่ ต้นแบบการพัฒนา"
  • "ห้องเรียนในสวน @อุทยานหลวงราชพฤกษ์"
  • "ภาพสวย...บนดอยสูง"
  • "ผลิตภัณฑ์จากชุมชนพื้นที่สูง"
  • "อุทยานหลวงราชพฤกษ์ Update"


Download (pdf;61.5mb)