วารสาร สวพส. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ. 2565

HIGHLIGHT

  • "สวพส. คว้า 8 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565"
  • "การปรับเปลี่ยนระบบการปลูกกาแฟภายใต้ระบบร่มเงาไม้"
  • "ปางแดงใน "จากภูเขาสีทองสู่ภูเขาสีเขียว"
  • "กลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาค"


Download (pdf;41.3mb)