บทความระเบียบองค์กร

“ละเมิด”
“ละเมิด”
บทความกฎหมายน่ารู้

1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 2) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 3) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 428 4) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

การจ้างเหมาบริการ มีลักษณะอย่างไร ?
การจ้างเหมาบริการ มีลักษณะอย่างไร ?
บทความกฎหมายน่ารู้

กลุ่มงานนิติการ สำนักอำนวยการ ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน หรือการจ้างเหมาบริการ/ จ้างปฏิบัติงานในโครงการ โดยรวบรวมจากหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรของสถาบันได้ศึกษาและทำความเข้าใจ


ทั้งหมด 3 รายการ