งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการ THAICID National SYMPOSIUM ครั้งที่ 15

งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการ THAICID National SYMPOSIUM ครั้งที่ 15

ถ่ายทอดสด งานแถลงข่าวการประชุมวิชาการ THAICED National SYMPOSIUM ณ โถงชั้น 1 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู