ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 2 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์โดยกรมวิชาการเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 2 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมโครงการจัดเวที่ชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านโล๊ะป่าหาญ หมู่ที่ 4 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 1 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมตลาดนัดชาวดอย ณ อาคารตลาดนัดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 1 พฤศจิกายน 2563

จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผักผลไม้ปลอดภัยและการตรวจหาสารเคมีตกต้างในกระแสเลือดให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ณ ตลาดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 30 ตุลาคม 2563

จัดประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 29 ตุลาคม 2563

จัดประชุมประจำเดือนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 29 ตุลาคม 2563

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำจัดโรคและแมลงผักในโรงเรือนและผักนอกโรงเรือน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบ
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 29 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนร
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 29 ตุลาคม 2563

จัดประชุมคณะทำงานของกลุ่มศูนย์พัฒนาโครงการหลวงที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 28 ตุลาคม 2563

จัดประชุมกลุ่มวิชาการและสนับสนุนงานพัฒนา ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 27 ตุลาคม 2563

จัดสัมมนาเรื่อง แผนกลยุทธ์ฝ่ายปฏิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 26 ตุลาคม 2563

จัดประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง ณ ศูนย์ฝึกอบรม สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 26 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรมการตรวจแหล่งผลิตและระบบการผลิต GAP ข้าว มูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนา
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 26 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง เรื่อง การผลิตคะน้าฮ่องกงภายใต้ระบบ GAP ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหยอ
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 25 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาตลาดนัดชาวดอย ณ ตลาดนัดชาวดอย อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 22 ตุลาคม 2563

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 21 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชนเพื่อทบทวนแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ครั้งที่ 1 ณ บ้านอาแบ หมู่ที่ 7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 20 ตุลาคม 2563

จัดประชุมแนวทางการขออนุญาตใช้พื้นที่ในเขตอุทยาน, การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงจังหวัดน่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 19 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรมการตรวจแหล่งผลิตและระบบการผลิต GAP ข้าว มูลนิธิโครงการหลวง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย, ขุนวาง, ขุนแปะ, แม่แพะ, แม่สะป๊อก, หนองเขียว, สถานีวิจัยแม่หลอด และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 16 ตุลาคม 2563

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ในห้วข้อเรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 with Online Learning ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 10 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรมนิทรรศการประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์ฺการมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 9 ตุลาคม 2563

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมของชนเผ่าเพื่อเพิ่มมูลต่าโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่าบนพื้นที่สูง ณ บ้านแฮะ โครงการฯปางห้นฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 8 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 8 ต.แม่นาจรเหนือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 7 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านบ้านกอกน้อย หมู่ที่ 8 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 6 ตุลาคม 2563

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (GPA) มูลนิธิโครงการหลวง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 6 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรมจัดเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน และประชาคมแผนชุมชนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ณ บ้านแม่หงาน หมู่ที่ 1 ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 5 ตุลาคม 2563

จัดกิจกรรมการตรวจประเมินความพร้อมของศูนย์เรียนรู้งานโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด

ทั้งหมด 477 รายการ