จัดกิจกรรมตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน

ชื่อโครงการ

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน

 

หลักการและเหตุผล

 โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่านได้กำหนดการจัดกิจกรรมตรวจรับรองระบบการเพาะปลูกที่ดี พืชอาหารตามมาตรฐาน GAP โดยกรมวิชาการเกษตร ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน

 


วัตถุประสงค์

 เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพ และระบบการผลิติอาหาร เพื่อให้สอดคคล้องกับมาตรฐาน GAP

 


ระยะเวลาและสถานที่

 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงถ้ำเวียงแก จ.น่าน

 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในระบบจัดการคุณภาพ และระบบการผลิติอาหาร เพื่อให้สอดคคล้องกับมาตรฐาน GAP

 


กำหนดการ

 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2565 

 

กิจกรรมอื่นเพิ่มเติม