ปฏิทินกิจกรรม

1
  กิจกรรมวันที่: 18 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนกันปฏิบัติ (Cop) เรื่อง เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง การตัดต่อคลิปวิดีโอผ่านมือถือเบื้องต้น เพื่อนำเสนอและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ขึ้น 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เช
รายละเอียด
2
  กิจกรรมวันที่: 4 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาน (การสร้างและขุดลอกฝายชะลอน้ำ) ครั้งที่ 2 ณ บ้านหนองเขียว ศูนย์ฯ หนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
3
  กิจกรรมวันที่: 3 มิถุนายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการทีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการฟื้นฟูแหล่งน้ำลำธาน (การสร้างและขุดลอกฝายชะลอน้ำ) ครั้งที่ 1 ณ บ้านขอบด้ง สถานีฯ อ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
4
  กิจกรรมวันที่: 28 พฤษภาคม 2564

จัดประชุมประจำเดือนของสำนักพัฒนา ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร2 สถาบันวิจัยแลเะพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
5
  กิจกรรมวันที่: 18 พฤษภาคม 2564

จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างสัญญาการเลี้ยงกระเบือนม และระเบียบการยืมกระบือนม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 3 มูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
6
  กิจกรรมวันที่: 7 พฤษภาคม 2564

จัดกิจกรรมปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำ โดยใช้รูปแบบการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ บ้านน้ำแพะ ต.ปิงหลวง อ.นาหมื่น จ.น่าน
รายละเอียด
7
  กิจกรรมวันที่: 30 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่เรื่อง การปลูกผักกาดหอมห่อให้มีคุณถาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อ.แม่แจ่ม จ.เขียงใหม่
รายละเอียด
8
  กิจกรรมวันที่: 30 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การผลิตเบบี้ฮ่องเต้ให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
9
  กิจกรรมวันที่: 30 เมษายน 2564

จัดประชุมเรื่อง ติดตามงานระบบประกันคุณภาพการปลูกกาแฟอราบิก้าภายใต้มาตรฐาน GAP ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมผลิตผล.โครการหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
10
  กิจกรรมวันที่: 29 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกพริกเม็กซิกันเผ็ดให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
รายละเอียด
11
  กิจกรรมวันที่: 29 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียนหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
12
  กิจกรรมวันที่: 28 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน (รายแปลง) ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม ศ จ.ลำพูน
รายละเอียด
13
  กิจกรรมวันที่: 28 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน (รายแปลง) ณ บ้านพระบาทห้วยต้ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม จ.ลำพูน
รายละเอียด
14
  กิจกรรมวันที่: 26 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำเกษตรปลอดภัย "ชาวน่าน ลดเผา เราขนะ" โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสะเนียน ณ บ้านวังตาล อ.เมือง จ.น่าน
รายละเอียด
15
  กิจกรรมวันที่: 26 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 2 ณ บ้านแม่สายป่าเมี่ยง หมู่ที่ 7 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
16
  กิจกรรมวันที่: 24 เมษายน 2564

จัดโครงการศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มเยาวชนในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ณ บ้านอมลอง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
17
  กิจกรรมวันที่: 24 เมษายน 2564

จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านแม่สายป่าเมี่ยง ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
18
  กิจกรรมวันที่: 24 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติฯ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 1 ณ บ้านสายนาเลา หมู่ที่ 9 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
19
  กิจกรรมวันที่: 23 เมษายน 2564

จัดประชุมประจำเดือนสำนักพัฒนา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่้สูง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
20
  กิจกรรมวันที่: 23 เมษายน 2564

จัดประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกไม้ผลบ้านแม่สายนาเลา ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
21
  กิจกรรมวันที่: 23 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมการสำรวจแนวเขตพื้นที่ป่า ณ บ้านใหม่หัวดง ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน (โครงการฯ ขุนสถาน)
รายละเอียด
22
  กิจกรรมวันที่: 22 เมษายน 2564

จัดประชุมการวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
23
  กิจกรรมวันที่: 22 เมษายน 2564

จัดประชุมคณะทำงานระดับอำเภอสนับสนุนงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง, โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงโหล่งขอด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
24
  กิจกรรมวันที่: 21 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดชุมขนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ณ บ้านแม่สายนาเลา หมู่ที่ 9 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
25
  กิจกรรมวันที่: 21 เมษายน 2564

จัดฝึกอบรมเกษตรกรเรื่อง การปลูกขึ้นฉ่ายให้มีคุณภาพ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแห้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
รายละเอียด
26
  กิจกรรมวันที่: 21 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมหมู่บ้านสะอาดชุมชนน่าอยู่โดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน ณ บ้านปางแดงใน หมู่ที่ 9 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
รายละเอียด
27
  กิจกรรมวันที่: 20 เมษายน 2564

จัดประชุมการวิเคราะห์และการวางแผนการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขุนสถาน อ.นาน้อย จ.น่าน
รายละเอียด
28
  กิจกรรมวันที่: 19 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การปลูกและการแปรรูปกาแฟอราบิก้า และการปลูกผักอินทรีย์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด
29
  กิจกรรมวันที่: 19 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรื่อง การปลูกและการแปรรูปกาแฟอราบิก้า และการปลูกผีกอินทรีย์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
รายละเอียด
30
  กิจกรรมวันที่: 12 เมษายน 2564

จัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งสาธารณะประโยชน์ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาจิดอาสา ณ บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 ต.แม่แจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
รายละเอียด

ทั้งหมด 3,421 รายการ