พื้นที่ปฏิบัติงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มีพื้นที่ดำเนินงานในด้านการวิจัยและการพัฒนา ซึ่งจำแนกได้ดังต่อไปนี้

โครงการ จังหวัด กลุ่มบ้าน ครัวเรือน ประชากร
1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง/สถานีเกษตรหลวง
(39 แห่ง)
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา 468 49,624 191,821
2. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง
(33 แห่ง)
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน น่าน เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร กาญจนบุรี 498 62,078 232,515
3. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
(โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน)

(11 แห่ง)
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ตาก 117 5,146 24,395
4. โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"
(11 แห่ง)
แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ 129 24,534 76,630
5. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง
(785 ศศช.)
เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ราชบุรี 785 26,378 127,650
6. อุทยานหลวงราชพฤกษ์
(1 แห่ง)
เชียงใหม่      
รวม   1,998 167,863 653,056