ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 10,770 รายการ
2267
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการแรงงานในพื้นที่ ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดพืชผักในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 2 อัตรา 2 พื้นที่

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2266
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการงานเลขานุการ สำนักอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2265
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างปฏิบัติงานในโครงการเป็นนักวิชาการประจำโครงการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้การปลูกไม้ผล

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2264
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างปฏิบัติงานโครงการเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักพัฒนา และประจำโครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 31 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2233
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างติดตั้งระบบไฟกิ่งบริเวณถนนภายในสถาบัน ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2232
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมแซมรอยแตกร้าว อาคารวิจัยและอาคาร 2 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2231
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 21 อัตรา

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2230
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัสดุ สำนักอำนวยการ ปฏิบัติงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2229
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์ สำนักวิจัย

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2228
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างปฏิบัติงานในโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูง สำนักวิจัย

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2227
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างปฏิบัติงานในโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของข้าวบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาการผลิตข้าวสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง สำนักวิจัย

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2226
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ สำนักวิจัย

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2225
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของอาโวกาโดบนพื้นที่สูง สำนักวิจัย

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2223
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างปฏิบัติงานในโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวานบนพื้นที่สูง สำนักวิจัย

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2222
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างปฏิบัติงานในโครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดขององุ่นบนพื้นที่สูง โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยเพื่อทดสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดสำหรับพื้นที่สูง สำนักวิจัย

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2221
ข้อมูลเปิดเผยราคากลางกลาง จ้างเหมาบริการแรงงานในพื้นที่ 2 พื้นที่ โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงวาวี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สำนักวิจัย

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2220
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบการเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ กิจกรรมหลักที่ 2 การทดสอบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในพื้นที่เป้าหมาย สำนักวิจัย

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2219
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยการฟื้นฟูระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ กิจกรรมหลักที่ 4 การวิจัยและทดสอบสาธิตการปลูกข้าวโ

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2218
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน โครงการย่อยที่ 3 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2217
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืน โครงการย่อยที่ 1 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนต้นแบบโครงการหลวงเพื่อให้คนอยู่อาศัยร่วมกับป่าไม้ได้

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2216
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการวิจัยและพัฒนาพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและส่งเสริมการผลิตและการตลาดเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม สำนักวิจัย

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2215
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการงานธุรการ และงานด้านพัสดุ ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัสดุ สำนักอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2214
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการงานสนามและทำความสะอาดอาคารที่ทำการ และสถานที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 15 อัตรา

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2213
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ลงในระบบ MIS สำนักยุทธศาสตร์และแผน

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2212
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 16 อัตรา กลุ่มงานอาคารสถานที่ สำนักอำนวยการ

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2211
ข้อมุลเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงลานต้นโพธิ์และต้นโพธิ์

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 ตุลาคม 2556
รายละเอียด
2344
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในโครงการจัดทำแปลงสาธิตการปลุกพืชและเลี้ยงสัตว์ดูแลรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณสำนักงานโครงการขยายผลโครงการหลวง จำนวน 29 พื้นที่อ70 อัตรา (สำนักพัฒนา)

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2556
รายละเอียด
2301
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 10 คน (อุทยานหลวงราชพฤกษ์)

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 15 พฤศจิกายน 2556
รายละเอียด
2300
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 26 อัตรา (อุทยานหลวงราชพฤกษ์)

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 15 พฤศจิกายน 2556
รายละเอียด
2359
ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 3 อัตรา (อุทยานหลวงราชพฤกษ์)

ประกาศ: 30 กันยายน 2556 | สิ้นสุด: 30 พฤศจิกายน 2556
รายละเอียด

ทั้งหมด 10,770 รายการ