ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

ทั้งหมด 11,308 รายการ
15595
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 31 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 18 เมษายน 2566
รายละเอียด
15594
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดความชื้นห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 31 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2566
รายละเอียด
15593
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและอาคารสถานที่ (วิศวกรโยธา) อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ: 31 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 5 เมษายน 2566
รายละเอียด
15592
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ซื้อชุดตรวจ antigen Rapid Test kit หรือ ATK เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 31 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2566
รายละเอียด
15590
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference TOR) ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานสถาบัน (ERP)

ประกาศ: 31 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2566
รายละเอียด
15589
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อมูลเปิดเผยราคากลาง จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานสถาบัน (ERP) จำนวน 1 ระบบ ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ สำนักยุทธศาสตร์และแผน

ประกาศ: 31 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2566
รายละเอียด
15591
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง (ร่าง) ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานสถาบัน (ERP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 31 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 10 เมษายน 2566
รายละเอียด
15588
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสินค้าร้านจำหน่ายสินค้าอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2566
รายละเอียด
15587
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบสับจ่ายไฟฟ้าแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2566
รายละเอียด
15584
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานให้บริการเช่าจักรยาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2566
รายละเอียด
15583
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สุง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2566
รายละเอียด
15582
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกษตร จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2566
รายละเอียด
15581
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาอาคารมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ส่งมอบคืนให้สวพส.เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ: 30 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 18 เมษายน 2566
รายละเอียด
15579
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหัวพันธุ์ปทุมมา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 30 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 30 เมษายน 2566
รายละเอียด
15578
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอกทางภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 29 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2566
รายละเอียด
15577
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาภูมิทัศน์จุดเรียนรู้ชันโรง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 29 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2566
รายละเอียด
15576
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อ หนังสือสรุปผลการดำเนินงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 29 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 29 เมษายน 2566
รายละเอียด
15586
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุห่อบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 28 เมษายน 2566
รายละเอียด
15585
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 28 เมษายน 2566
รายละเอียด
15575
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวิเคราะห์หาสารพิษ เชื้อโรคร้ายแรง และโลหะหนักที่ตกค้างในผลผลิต พืชผัก มูลนิธิโครงการหลวง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 28 เมษายน 2566
รายละเอียด
15574
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารกลางวัน จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 27 เมษายน 2566
รายละเอียด
15573
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการอาหารกลางวัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 27 เมษายน 2566
รายละเอียด
15572
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการอาหารว่าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 27 เมษายน 2566
รายละเอียด
15570
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมภายในสวนองค์กรหน่วยภาคีทั้ง 5 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 28 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 27 เมษายน 2566
รายละเอียด
15569
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มพัฒนาธุรกิจและหารายได้ (พนักงานร้านจำหน่ายพรรณไม้) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 27 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 1 เมษายน 2566
รายละเอียด
15568
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 27 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 24 เมษายน 2566
รายละเอียด
15567
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ (พนักงานขับรถยนต์) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 24 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 28 เมษายน 2566
รายละเอียด
15566
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคืการมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างในตำแหน่ง จ้างเหมาบริการกลุ่มอำนวยการ (พนักงานขับรถสนาม) อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ประกาศ: 24 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 28 เมษายน 2566
รายละเอียด
15565
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์กัญชง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 24 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 24 เมษายน 2566
รายละเอียด
15564
ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์เรียนรู้และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ณ พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยน้ำขาว จ.เพชรบุรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ: 23 มีนาคม 2566 | สิ้นสุด: 23 เมษายน 2566
รายละเอียด

ทั้งหมด 11,308 รายการ