คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561