ข่าวสาร / กิจกรรม สวพส. / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่งานพัฒนา ต่อยอดงานโครงการหลวง
ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่งานพัฒนา ต่อยอดงานโครงการหลวง

คณะอนุกรรมการวิจัย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานของ สวพส. ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน

สวพส.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคเหนือตอนบน
สวพส.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคเหนือตอนบน

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. และมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมจัดแสดงนิทรรศการกาแฟสายพันธุ์ใหม่ ชีวภัณฑ์และฟีโรโมน และกัญชง ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับกรมวิชาการเกษตรเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยยกระดับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน


ทั้งหมด 505 รายการ