ข่าวสาร / กิจกรรม สวพส. / พัฒนาคน พัฒนา สวพส.

8 ประเทศ เรียนรู้ ต่อยอดงานโครงการหลวงแก้ไขปัญหาพื้นที่สูง
8 ประเทศ เรียนรู้ ต่อยอดงานโครงการหลวงแก้ไขปัญหาพื้นที่สูง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และ สวพส. จัดหลักสูตรการอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี” Royal Project International Workshop Programme on “Highland Best Sustainable Agricultural Practices Today for Better Future Development”

ต่อยอดความรู้สู่จัดการฟาร์มผักให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก
ต่อยอดความรู้สู่จัดการฟาร์มผักให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก

หลักสูตร “การบริหารจัดการฟาร์มผักให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก” โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Robert Hinrichsen เจ้าของบริษัท Kalfresh Farming Co. Queensland Australia


ทั้งหมด 600 รายการ