สวพส. บอกเล่าเรื่องดีพื้นที่สูง

สวพส. บอกเล่าเรื่องดีพื้นที่สูง

              สวพส. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “บอกเล่าเรื่องดีพื้นที่สูง” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักพัฒนาพื้นที่สูง โดยได้รับเกียรติจากนายชวลิต ชูขจร  ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมด้วยคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาพื้นที่สูง มาร่วมเสวนาบอกเล่าเรื่องราว แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรของ สวพส. เพื่อมุ่งสู่การเป็นนักพัฒนามืออาชีพ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งสร้างแรงจูงใจ และส่งต่อแบบอย่างที่ดี ให้สืบทอดต่อคนรุ่นใหม่ๆ และรวบรวม เก็บบันทึกข้อมูลประวัติศาสตร์ของการบุกเบิกพัฒนาพื้นที่สูงที่ผ่านมาอย่างยาวนาน เพื่อพัฒนาเป็นชุดเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาพื้นที่สูง และเป็น “คลังสมอง” จากผู้รู้ในอดีต นำไปสู่การสร้างประโยชน์แก่ประชาชนต่อๆไป”

          นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จงานพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวง ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ สวพส. เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่สูงให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความอยู่ดี มีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานโครงการหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม