สวพส. ร่วมกับภาคี เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน

สวพส. ร่วมกับภาคีเคครือข่ายจังหวัดน่าน เสนอนิทรรศการ การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

ด้วยเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรและสมุนไพรไทย

 

          (22 พ.ย. 66) เวลา 13.26 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีปฐมฤกษ์สมโภชองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว และได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย และได้จัดให้มีพิธีสมโภชองค์พระมหาธาตุในปี 2566

          ในการนี้ สวพส. นำโดย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการสถาบันบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และประธานอนุกรรมการวิจัย ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การเรียนรู้ภูเพียงโมเดล-รักษ์ป่าน่าน สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน และภาคีเครือข่าย นำเสนอนิทรรศการการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความร่วมมือทางด้านการส่งเสริมการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่นยืนในรูปแบบความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และสร้างเครือข่ายการพัฒนาการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี ระหว่างประเทศ ในการร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาการเกษตรไทย โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้ชุมชนมีความอยู่ดีมีสุข ด้วยการวิจัยและพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอดงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนารถบพิตร และสนองงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โดยใช้ภูเพียงโมเดล-รักษ์ป่าน่านเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน ประสานงานสนับสนุน และส่งเสริมระหว่างต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยใช้ประโยชน์จากเส้นทางสายไหมใหม่ One Belt One Road

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม