สวพส. ร่วมกับ จ.แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสา

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สวพส. และหน่วยงานบูรณาการร่วมจัดงานกิจกรรมจิตอาสา

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเฉพาะพื้นที่บ้านหนองเขียวและกลุ่มบ้านบริวารตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) การจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสถาบันและพัฒนาพื้นที่สูง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ติดตาม พร้อมด้วยชาวบ้านและนักเรียนบ้านหนองเขียวและหมู่บ้านใกล้เคียงได้ร่วมพิธีจิตอาสาพระราชทาน การปล่อยพันธุ์สัตวน้ำ การปลูกต้นไม้ เช่น ต้นซากุระ ต้นตองก๊อ ต้นมะแขว่น และร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวศูนย์ขยายผลฯ

          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่าการดำเนินงานของศูนย์ขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนพื้นที่เฉพาะบ้านหนองเขียวแห่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรบ้านหนองเขียวให้สามารถสร้างรายได้จากการส่งเสริมการเกษตร และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เชื่อมโยงความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาชมดอกบัวตอง ให้มาท่องเที่ยวบ้านหนองเขียว จะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงาน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ควรตระหนักถึงการตลาด สถานที่ในการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนความสมดุลของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการขยะ

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวว่า สวพส. พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานในพัฒนาพื้นที่บ้านหนองเขียวอย่างเต็มความสามารถเนื่องจากเป็นพื้นที่ขยายผลสำเร็จของการดำเนินงานตามหลักการการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และ สวพส. พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร โดยได้มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่ศูนย์ขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริแห่งนี้ เพื่อให้สามารถประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานบูรณาการภายในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม