เกษตรกรบนพื้นที่สูงเตรียมรับมือปัญหาโรคและแมลงระบาด “มอดเจาะ

เกษตรกรบนพื้นที่สูงเตรียมรับมือปัญหาโรคและแมลงระบาด “มอดเจาะผลกาแฟ”

          วันที่ 15 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (กรมวิชาการเกษตร) จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอราบิกา บนพื้นที่สูงสู่ความยั่งยืน โดย นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 พร้อมด้วย นายสุทัศน์  บุญเป็ง หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี ร่วมเปิดงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย

          กาแฟอราบิกา เป็นพืชที่สร้างรายได้หลักให้แก่เกษตรกรที่อาศัยในชุมชนบ้านดอยช้างและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเอื้ออำนวยและเหมาะสมในการผลิตกาแฟอราบิกาที่มีคุณภาพ จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานสายพันธุ์กาแฟโดยผ่านหน่วยงานราชการต่างๆ ให้แก่เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกพืชที่เป็นประโยชน์ทดแทนพืชเสพติด จนปัจจุบันกลายเป็นอาชีพที่มั่นคงของเกษตรกรบนพื้นที่สูงทั่วทั้งประเทศ

          ปัจจุบันปัญหามอดเจาะผลกาแฟยังคงระบาดสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรในหลายพื้นที่ในเขตภาคเหนือ ผลกาแฟที่ถูกมอดเจาะจะเป็นช่องทางให้เชื้อราและแบคทีเรีย เข้าทำลายซ้ำ ทำให้ผลร่วงเสียหาย ส่งผลให้ผลผลิตกาแฟลดลง หากสามารถเก็บเกี่ยวผลกาแฟที่มอดเจาะทำลายอยู่ เมล็ดกาแฟที่ได้จะไม่มีคุณภาพ

          นายสุทัศน์  บุญเป็ง หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา เกิดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาต่อการผลิตพืชกาแฟในพื้นที่ชุมชนบ้านดอยช้างและในหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง คือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตกาแฟไม่ได้คุณภาพ ปริมาณผลผลิตลดน้อยลง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนยากจะคาดเดาซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์ภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดปรากฎการณ์กาแฟยืนต้นตายเป็นบริเวณกว้างสร้างผลกระทบทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและรายได้ รวมถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรเป็นอย่างมาก

 

          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งต่อองค์ความรู้จากงานวิจัยของทั้ง 2 หน่วยงาน ไปสู่เกษตรกรโดยมุ่งเป้าบรรเทา เบาบางปัญหาที่เกิดขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

          1. การบรรยายให้ความรู้เรื่องกาแฟสายพันธุ์ใหม่ ที่วิจัยโดยกรมวิชาการเกษตรซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อโรคราสนิมและให้ผลผลิตสูง ที่จดทะเบียนสายพันธุ์ในชื่อ เชียงราย 1 และเชียงราย 2

          2. ฐานปฏิบัติการเรียนรู้เรื่อง การจัดการธาตุอาหารกาแฟ ฐานการทำปุ๋ยหมักและการตรวจวัดธาตุอาหารพืชในดินอย่างง่าย ฐานการตัดแต่งและไม้ร่มเงาในสวนกาแฟ ฐานการผลิตเชื้อราบิววาเรียสูตรใหม่ เพื่อกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ และฐานการจัดการน้ำเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปกาแฟ

          3. การมอบต้นกล้ากาแฟสายพันธุ์ใหม่ เชียงราย 1 และเชียงราย 2 ให้แก่เกษตกรนำไปเพาะปลูกเพื่อขยายพันธุ์ในพื้นที่ จำนวน 6,000 ต้น และกล้าพันธุ์มะคาเดเมียร์เพื่อปลูกเป็นไม้ร่มเงาในสวนกาแฟ จำนวน 1,000 ต้น

          นายสุทัศน์  บุญเป็ง หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี กล่าวทิ้งท้ายว่า เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ในครั้งนี้ไปปฎิบัติในแปลงปลูกให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน จะนำมาซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตให้ได้มาตรฐาน เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและสร้างความยั่งยืนให้แก่การผลิตกาแฟอราบิก้าบนพื้นที่สูงได้ 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม