สวพส. จับมือ ป่าไม้ ขับเคลื่อนพื้นที่ "น่าน" ตามมาตรา 19

สวพส. จับมือ ป่าไม้และหน่วยงานในพื้นที่

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาป่าไม้พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และการจัดที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล

ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จังหวัดน่าน

 

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ กรมป่าไม้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา 19 โครงการพัฒนาป่าไม้พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ของหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ คทช. จังหวัดน่าน" ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

          โดยได้รับเกียรติจากนายสงคราม ขาวสะอาด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้นายเมธี พยอมยงค์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้รายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานโครงการร่วมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 19 ซึ่งจัดตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง และการดำเนินงานตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และเพื่อให้เกิดการจัดทำแผนและดำเนินงานบูรณาการของหน่วยงานตามแผนแม่บท ภาคีเครือข่าย และชุมชน ในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบกฎหมาย

          ต่อมา ดร.ทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้นำเสนอรูปแบบการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน ) ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมเห็นภาพ และกำหนดงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

    

     

          ในการประชุมครั้งนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานบูรณาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย 2 ประเด็น ดังนี้

           1. แนวทางดำเนินโครงการร่วมตามมาตรา 19 “โครงการพัฒนาป่าไม้พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง” โดย นายประสงค์ วงศ์วนารัตน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ (สจป.3 สาขาแพร่)

           2. การขับเคลื่อนพัฒนาตามแนวทาง คทช. (มติ ครม. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561)โดย นายมานะ จิตฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ (สจป.3 สาขาแพร่)

          จากการประชุมในครั้งนี้แต่ละหน่วยงานได้เกิดการเชื่อมโยงกำหนดแนวทาง และวางแผนการบูรณาการฐานข้อมูล แผนงาน และการดำเนินงานพัฒนาเชิงพื้นที่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนการดำเนินงานบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานตามแผนแม่บท ภาคีเครือข่าย และชุมชน ในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้ง 11 แห่ง ในจังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแห่งชาติ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ขัดต่อระเบียบกฎหมายโดยมีการจัดการเชิงพื้นที่ภายใต้การจัดทำข้อตกลงร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

   

   

   

   

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม