ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่งานพัฒนา ต่อยอดงานโครงการหลวง

ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่งานพัฒนา ต่อยอดงานโครงการหลวง

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้การต้อนรับ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ และ นางณัฐา โพธาภรณ์ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการวิจัย เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานของ สวพส. ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยนางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และนายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนา ได้นำเสนอภาพรวมของงานวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ และเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดสู่การพัฒนาในพื้นที่ส่งเสริม แปลงปลูกผักอินทรีย์/GAP ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเป้า และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงในโดยเยี่ยมชมผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรด้านการเกษตรและหัตถกรรม

          นอกจากนี้ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการวิจัยและคณะ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สวพส. เดินทางไปยัง โรงชีวภัณฑ์ มูลนิธิโครงการหลวง และเยี่ยมชมการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ของมูลนิธิโครงการหลวง ในการจัดการผลิตผล ณ ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ทั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อดำเนินการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ร่วมกับ สวพส และโครงการหลวงต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม