แม่แฮ จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโครงการหลวงสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

         

          วันนี้ (10 ก.พ.2566) พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโครงการหลวง สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566

         ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่​ในการสืบสาน​ รักษา​ ต่อยอด​ งานโครงการหลวง​​ให้มีความต่อเนื่อง​ ​ อีกทั้งการปฏิบัติงานตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร​ มหาภูมิพลอดุลยเดช​มหาราช​ บรมนาถบพิตร​ มา​เป็นเวลาครึ่งศตวรรษ  ทำให้เกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน หัวใจของการทำงานบนพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวง คือ​ การวิจัย​และพัฒนาชุมชนให้มีความสมดุลทุกมิติ ​เติบโตอย่างมีคุณภาพ​ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้​ นำสู่ความยั่งยืน​ การวิจัยได้ก่อเกิดเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนา​โดยความร่วมมือของหน่วยงาน และ​มหาวิทยาลัยต่าง​ ๆ ผลงานวิจัยที่เกอดขึ้นจำนวนมากนี้​ จึงต้องผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ ​ถ่ายทอดสู่ชุมขน เพื่อบรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างมีคุณภาพ

          วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของโครงการหลวง สู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ที่โครงการหลวงจัดขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์​ เป็นประโยชน์ให้แก่เกษตรกร​และผู้สนใจ โดยภายในงานได้มีการแสดงผลงาน​ และตัวอย่างของความสำเร็จในการวิจัยพันธุ์พืช พืชผักที่ส่งเสริมเกษตรกร และเทคโนโลยีการผลิตพืช  อาทิ สตรอว์เบอร์รี พันธุ์พระราชทาน 89  กะหล่ำดอกขาว โอ๊คลีฟ เคล ถั่วลันเตาหวาน แรดิช บีทรูท รูปแบบการทำค้างฟักทองที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การปลูกพืชแบบประณีตภายใต้โรงเรือน การพัฒนาชีวภัณฑ์และการใช้สารชีวภัณฑ์ในพื้นที่สูง การประยุกต์ใช้ระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ Smart Farming บนพื้นที่สูง  การผลิตวัสดุเพาะกล้า ปุ๋ยไส้เดือน เครื่องเพาะกล้า การปลูกสตรอว์เบอร์รี ในระบบ Smart Farm การแปรรูปผลิตภัณฑ์พลับ เคพกูสเบอร์รี เป็นต้น โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ เป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่เกษตรกรเป็นตัวอย่างของการพึ่งพาตนเอง ​ องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนา ได้ยกยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ส่งผลไปถึงเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ

 

    

  

          องคมนตรียังได้มอบรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ประเภทผักและผลไม้ จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ สตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์รี เสาวรส ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอมห่อ และเบบี้ฮ่องเต้ โดยผลผลิตเหล่านี้เป็นผลผลิตที่โครงการหลวงส่งเสริมแก่เกษตรกรปลูกแบบประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และกิจกรรมภายในงานซึ่งมีกำหนดจัดถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565


          ในการนี้ สวพส. ได้ร่วมนำเสนอการขยายองค์ความรู้โครงการหลวงสู่พื้นที่สูงอื่น ๆ โดยยกตัวอย่างองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร ในการแก้ไขปัญาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร การปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สวพส.ยังได้นำเสนอนวัตกรรมระบบน้ำเพื่อการเกษตรแบบโซล่าเซลล์ เพื่อใช้ในพื้นที่ๆไฟฟ้าเข้าไม่ถึง พร้อมทั้งนำชุมชน เกษตรกร ชาวบ้าน และนักเรียน นักศึกษา ร่วมงานศึกษาเรียนรู้ภายในงานอีกด้วย

 

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม