ผลการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

ผลการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 สวพส. จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ครั้งที่ 1/2566 ณ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมตรีและประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีและที่ปรึกษาพิเศษ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวพส. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ สวพส. และคณะกรรมการ สวพส. เข้าร่วมประชุม

          คณะกรรมการ สวพส. ได้รับทราบผลการดำเนินงานสำคัญของ สวพส. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 1 เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์จากตัวชี้วัดของผู้บริหาร สวพส. และปฏิทินระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ สวพส. ประจำปี 2566

          และพิจารณาให้ความเห็นชอบ (1) แผนการขอใช้เงินสะสมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 รายการหลัก วงเงินสะสม 18,498,000 บาท ประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูง ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ วงเงิน 7,650,000 บาท การพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและพื้นที่เฉพาะของพื้นที่สูง วงเงิน 5,000,000 บาท การส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่งานโครงการหลวงในระดับนานาชาติวงเงิน 4,000,000 บาท การพัฒนาและปรับปรุงระบบติดตามแผนผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน วงเงิน 350,000 บาท และการปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา วงเงิน 1,498,000 บาท (2) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2566 (3) การแจกจ่ายกัญชงเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา ให้กับ 5 หน่วยงาน และการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบัน มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติแจกจ่ายกัญชง ทั้งนี้มอบให้ สวพส. ทบทวนและปรับปรุงระเบียบสถาบัน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดราคา การจำหน่ายและแจกจ่ายกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป (4) แต่งตั้งนายเมธี พยอมยงค์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา ประเภทวิชาการ ระดับ 8 และ (5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

          ทั้งนี้ คณะกรรมการ สวพส. ได้มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของ สวพส. ดังนี้

ด้านการวิจัย

          1) ให้ สวพส. มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรชนกาธิเบศรดำริ และจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงให้มีความชัดเจน

          2) ให้ สวพส. ประสานงานกับ สกสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ในการกำหนดกลไกหรือแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศต่อไป

         3) ควรกำหนดทิศทางงานวิจัยให้สอดคล้องและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยให้ความสำคัญกับงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ระบบโลจิสติกส์ ระบบนิเวศ (ecosystem) ความยั่งยืน (sustainability) เป็นต้น รวมถึงประเด็นการแข่งขันทางการค้าด้วย

 งานพัฒนา

          1) การถ่ายทอดองค์ความรู้บนพื้นที่สูง มีหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในลักษณะคล้ายคลึงกันอยู่จำนวนมาก ดังนั้น สวพส. จึงควรศึกษาภารกิจของหน่วยงานเหล่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนและวางแผนกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

        2) ให้ สวพส. ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการสถาบันรับทราบเป็นรายไตรมาส

          3) ขอให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดำเนินการการขออนุญาตใช้พื้นที่ในขอบเขตการดำเนินงานของ สวพส.

งานอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ให้เร่งศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) โดยทุกกระบวนงานของอุทยานฯ ที่ดำเนินการ ต้องคำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสำคัญ

 

---------------------------------------------

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม