สวพส. นำแนวทาง SDGs มุ่งสู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

สวพส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDGs

สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 24 มกราคม 2566 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. โดย สำนักยุทธศาสตร์และแผน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามแนวทาง Sustainable Development Goals : SDGs สู่การปฏิบัติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้าใจหลักการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy : SEP) และโครงการหลวงโมเดล (RPF Model) ซึ่งเป็นต้นแบบ “แนวปฏิบัติที่ดีของการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูง” ที่มีความสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (Agenda 2030) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เชื่อมโยงการดำเนินงานตามภารกิจ สวพส. เพื่อสนับสนุนและขยายผลความสำเร็จงานโครงการหลวง ภายใต้ธีมงาน “Highland’s SDGs Festival”

          โดยภายในงานมีกิจกรรม Workshop world café เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ SDGs ตามมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน 5 Ps : 1) People 2) Prosperity 3) Planet 4) Peace 5) Partnership และกิจกรรม WORKSHOP กำหนด SDGs รายพื้นที่ โดยการฝึกปฏิบัติการออกแบบกำหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงทั้งหมด 44 แห่ง ซึ่งจะเป็นพัฒนาศักยภาพให้บุคลากร สวพส.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพการทำงาน และสร้างการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nation)

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม