สวพส.จับมือ ม.แม่โจ้ หนุนการพัฒนาปศุสัตว์บนพื้นที่สูง

สวพส.จับมือ ม.แม่โจ้ หนุนการพัฒนาปศุสัตว์บนพื้นที่สูง

          วันที่ 19 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย และพัฒนาด้านปศุสัตว์ งานบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่สูง โดยนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านการพัฒนา นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย นายเมธี พยอมยงค์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัย และพัฒนาด้านปศุสัตว์ งานบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่สูง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

          การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้  จะทำให้บุคลากรของทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ การวิจัย พัฒนางานบริการวิชาการ กิจกรรม และการบริการวิชาการทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริม การสร้างนวัตกรรมด้านสัตวศาสตร์ในเขตพื้นที่สูง โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ และความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาและขยายองค์ความรู้สู่ประชาชนและชุมชนบนพื้นที่สูงต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม