ประธานคณะกรรมการ สวพส. ลงพื้นที่ติดตามงาน ลุ่มน้ำโขงเหนือ

ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

ลงพื้นที่ติดตามงานขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง และวาวี (ลุ่มน้ำโขงเหนือ)

          วันที่ 10-11 มกราคม 2566 นายชวลิต  ชูขจร ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง พร้อมทั้งนายชาญวิทย์ อเนกสัมพันธ์  อนุกรรมการพัฒนา และนายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ติดตามงานในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวาวี และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สลอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และหาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (2566-2570) โดยความร่วมมือกับ อบต.และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งได้ร่วมแลกเปลี่ยนและหารือความร่วมมือกับผู้บริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญ คือ กาแฟ และชา

 

 

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม