ประชุมนัดแรกประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ สวพส.

คณะกรรมการ สวพส. ประชุมนัดแรก

หลัง ครม. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ชุดใหม่

          ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 อนุมัติให้แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รวม 7 คน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ประกอบด้วย

          1. นายชวลิต ชูขจร เป็น  ประธานกรรมการ

          2. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ เป็น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร

          3. นายดนุชา สินธวานนท์ เป็น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาสังคม

          4. นางสาวลดาวัลย์ คำภา เป็น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

          5. นายสมชาย พฤฒิกัลป์  เป็น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ

          6. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เป็น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและการตลาด

          7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็น  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงบประมาณ

          การประชุมคณะกรรมการ สวพส. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 6401 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานคร นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมตรีและประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรีและที่ปรึกษาพิเศษ ได้กล่าวแสดงความยินดีต้อนรับการเข้ารับตำแหน่งแก่ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สวพส. ชุดใหม่ นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ สวพส. ได้กล่าวขอบคุณ คณะที่ปรึกษาพิเศษที่กรุณาเป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานของสวพส.

          โดยการประชุมครั้งแรก คณะกรรมการ สวพส. ได้มีการแต่งตั้ง นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวพส. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ จำนวน 7 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโยบาย คณะอนุกรรมการวิจัย คณะอนุกรรมการพัฒนา คณะอนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ คณะอนุกรรมการโครงสร้างและพัฒนาบุคลากร คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกรอบคำของบประมาณรายจ่ายของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 697.8128 ล้านบาท เพื่อให้ สวพส. ดำเนินการเสนอต่อสำนักงบประมาณตามปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป โดยเน้นดำเนินการวิจัยและพัฒนาให้คนและชุมชนบนพื้นที่สูงอยู่ดีมีสุขอย่างสมดุลครอบคลุมทุกมิติ มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรกลุ่มเปราะบาง โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform) หรือ TPMAP ร่วมกับระบบฐานข้อมูลครัวเรือนบนพื้นที่สูง (GIS Portal) ของสวพส.

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม