สวพส. MOU 3 อปท. 2 อำเภอ "น่าน" มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สวพส. ลงนามร่วมมือกับ 3 อปท. อ.นาน้อย อ.นาหมื่น จังหวัดน่าน
พัฒนาพื้นที่สูง “สร้างป่า สร้างรายได้”
มุ่งสู่ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs)

          วันที่ 23 ธันวาคม 2565  นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานบนพื้นที่สูงมุ่งสู่ "การพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ 3 พื้นที่ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น โดยได้รับเกียรติจากนายธีระ แก้วมา นายอำเภอนาน้อย และนางสาวศิริพร กันธิยะ นายอำเภอนาหมื่น ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย และที่ว่าการอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน โดยมี นายฤทธา ทาใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ นายประดิษฐ์ ปิ่นชัยพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง นายคุณาสิน ฐานะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี เป็นผู้บันทึกลงนามความร่วมมือ และมีนายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนา นายสยาม มังกิตะ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้นาหมื่น และนายนาวี ศิลป์สุภากุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติขุนสถาน ร่วมเป็นพยานบันทึกลงนามความร่วมมือ

          การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงให้มีความอยู่ดีมีสุข และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แก้ไขความจนแบบพุ่งเป้า สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) พร้อมยกระดับแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาพื้นที่สูง ให้เป็นแผนบูรณาการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงระดับตำบล และผลักดันสู่ระบบงบประมาณแบบแผนงานบูรณาการต่อไป

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานรองรับการขับเคลื่อนตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ เน้นการแก้ไขปัญหาจากความต้องการของชุมชน ความยากจนโดยอ้างอิงจากข้อมูล TPMAP โดยมุ่งเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น โดยการนำองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการหลวงโมเดล ไปใช้พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และใช้เครื่องมือแผนที่ดินรายแปลง ในการร่วมวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง พร้อมกับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้”

 

ภาพการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สวพส. และ อบต.สันทะ

 

ภาพการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สวพส.  อบต.เมืองลี และ อบต.ปิงหลวง

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม