ประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบฯ กลุ่ม 3 (น่าน)

สวพส. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

          วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยได้รับเกียรติจากนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นางสาวนภาพร มณฑานพรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสำนักยุทธศาสตร์และแผน นายอดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนา และหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ กว่า 30 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม


ในการประชุมครั้งนี้ได้มีประเด็นที่สำคัญต่อการดำเนินงานพัฒนาบนพื้นที่สูงในจังหวัดน่าน เบื้องต้นสรุปดังนี้

- การประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้หน่วยงานได้ร่วมดำเนินงานบูรณาการร่วมกัน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานในพื้นที่ รายงานผลการดำเนินงาน ทบทวนปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป

- สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ชี้แจงแผนการดำเนินงาน การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และการกระจายการพัฒนาและยกระดับการพัฒนากลุ่มบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน เพื่อให้หน่วยงานทราบ และมีการดำเนินงานร่วมกัน พร้อมให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของสถาบันทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านอาชีพ ด้านพัฒนาสังคมและการตลาด ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านบริหารการจัดการ รวมถึงได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

- ในการดำเนินงานเน้นให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานบูรณาการทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน

- การศึกษาปัจจัยสำคัญในการเข้าดำเนินงานในพื้นที่คือ ต้องเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและความต้องการของชุมชนเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาแก้ปัญหาในพื้นที่

- การสำรวจพื้นที่ที่มีความต้องการจะเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อการพัฒนาอาชีพ และความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่

 - การหาแนวทางสนับสนุนด้านการตลาด การลดขั้นตอนการส่งผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลางโดยเน้นการตั้งกลุ่มสถาบันเกษตรกรเพื่อจัดการผลผลิตส่งตลาดต่างๆ

- การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของคณะทำงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ครอบคลุมพื้นที่สูงในจังหวัดน่านอย่างมีประสิทธิภาพ

-การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรเพื่อให้มีแผนงาน/โครงการ/งบประมาณจากส่วนราชการและท้องถิ่นสามารถพัฒนาหรือต่อยอดการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

- การสนับสนุนงบประมาณจังหวัดน่าน เน้นการกระจายทั้ง 15 อำเภอ ในพื้นที่ดำเนินงานและสามารถดำเนินงานได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับการขออนุญาตใช้พื้นที่

 - การทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเชื่อมโยงกับโครงการสำคัญภายใต้งบประมาณของจังหวัดน่าน

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม