นำเสนอผลงานวิจัยโดดเด่น งานประชุมวิชาการผลงานวิจัยประจำปี’65

มูลนิธิโครงการหลวง และ สวพส. นำเสนอผลงานวิจัยโดดเด่น

งานประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2565

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิโครงการหลวง และ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) จัดการประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2565 เพื่อแลกประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนาคต

          การประชุมวิชาการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย จำนวน 14 เรื่อง และภาคโปสเตอร์ในสาขาต่างๆ จำนวน 60 เรื่อง รวมทั้งสิ้น 74 เรื่อง

          การจัดประชุมทางวิชาการผลงานวิจัยครั้งนี้มุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ เป็นการรวบรวมความก้าวหน้างานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา เผยแพร่ และเกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านงานวิชาการระหว่างหน่วยงาน ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์กับสังคม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายพันธมิตรวิจัย เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

.

»คลิกลิ้งค์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการผลงานวิจัย ประจำปี 2565 :

https://bit.ly/3U4Jkav

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม