สวพส.จับมือ มช. ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ

สวพส.จับมือ มช. ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการหนุนนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่

          วันที่ 30 กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือสวพส. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ มช. ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์  ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และรองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนา นางสาวอัจฉรา ภาวศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์

          โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ใหม่แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งต่อยอดและใช้ประโยชน์จากผลงานทางวิชาการด้านต่างๆ ในการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และนักศึกษา โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อนำองค์ความรู้ไปให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ตลอดจนผลักดันองค์ความรู้ เทคโนโลยีและผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม