สวพส. ออกมาตรการ การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ (Work from home)

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  (องค์การมหาชน)   ได้ออกมาตรการ เรื่อง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของเจ้าหน้าที่ (Work from home) เพื่อรองรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน โดยมีมาตรการในการกำหนดวันทำงานและรายงานผลปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบัน

ทั้งนี้ สวพส. ได้จัดเตรียมความพร้อมของระบบสารสนเทศ โดยเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำงาน พร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ  การใช้งานระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครือข่ายภายใน ระบบการประชุมทางไกล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นต่อเนื่อง

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม