สวพส. ร่วมใจ BIG CLEANING DAY

สวพส. ร่วมใจ BIG CLEANING DAY

 

 

 

         วันที่ 23 มีนาคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบ บุคลากรของสถาบันมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานเพื่อฆ่าเชื้อไวรัสต่าง ๆ เป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาติดต่อราชการและบุคลากรภายในหน่วยงาน  นอกจากนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ยังได้มีมาตรการตั้งจุดคัดกรอง (จุดวัดไข้) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและจุดบริการเจลล้างมือฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าปฏิบัติงานด้วย

        แผนพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ10 ปี (พ.ศ.2561-2570) สถาบันได้เน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ โดยโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ ได้กำหนดกิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสีเขียว (Green Office) การตระหนักถึงการสร้างความปลอดภัยในการทำงานของบุคลากรของสถาบันจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสำคัญเป็นอย่างสูง ดังนั้น จึงมีได้มีกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงานที่เน้นการยกระดับองค์กรสู่ระบบการบริหารจัดการสีเขียว (Green Office) และการสร้างความปลอดภัยในการทำงานแก่บุคลากรของสถาบัน

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม