สวพส. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

สวพส. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ นำหลักการทำงานโครงการหลวงเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 สวพส. จัดปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่มีความรู้ความเข้าใจในภารกิจของ สวพส. หลักการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงและหลักการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่สำคัญในการปฏิบัติงาน

          กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หลักการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง นอกจากนี้ สวพส. ได้รับเกียรติจาก นางอัญชัญ ชมภูพวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับหลักการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          จากนั้นบุคลากรใหม่ได้ศึกษาดูงานในพื้นที่ปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงปางแดงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม