สวพส. ร่วมหลายหน่วยงาน พัฒนาบ้านหนองเขียว แก้ปัญหาความยากจน

สวพส. ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหลายหน่วยงาน

ดันบ้านหนองเขียวสู่พื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยองค์ความรู้แบบโครงการหลวง

          (4 ตุลาคม 2566) นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย นางสาวลดาวัลย์ คำภา นายสมพร อิศวิลานนท์ นายสุทัศน์ ปลื้มปัญญา  นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการศูนย์ขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเฉพาะพื้นที่บ้านหนองเขียว อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ และชุมชนใกล้เคียง โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

          โดยคณะตรวจเยี่ยมฯ ได้เดินทางไปที่บริเวณศูนย์ที่บริเวณสนามหญ้าลานกางเต็นท์ เพื่อรับทราบข้อมูลบริบทพื้นที่บ้านหนองเขียว และร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขียว ประชาชน และคณะทำงาน ที่บริเวณถนนบนสันอ่างเก็บน้ำบ้านหนองเขียวเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารในแหล่งน้ำบ้านหนองเขียว ติดตามโครงสร้างงานกิจกรรมโครงการพื้นฐานภายในศูนย์ฯ พื้นที่ 30 ไร่ รวมทั้งความก้าวหน้าในการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ภายในศูนย์ฯ

           จากนั้นคณะตรวจเยี่ยมฯ ได้เดินทางไปที่บริเวณจุดเรียนรู้ด้านการเกษตรและการปลูกพืชชนิดต่างๆ ในระบบวนเกษตร เพื่อเยี่ยมชมการปลูกพืชไม้ผลยืนต้น ประกอบด้วย กาแฟ อะโวคาโด เสาวรส สมุนไพร รวมทั้งเยี่ยมชมจุดเรียนรู้และขยายผลการนำกล้วยไม้จากศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ คืนสู่ธรรมชาติที่บ้านหนองเขียว เยี่ยมชมจุดเรียนรู้การอนุบาล และส่งเสริมการเลี้ยงไก่ดำ พร้อมเดินชมเส้นทางธรรมชาติภายในแปลงวนเกษตร

          พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดกระจายน้ำและการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่โรงเรือนปลูกผัก การจัดการดิน การวางแผนการผลิตพืชผัก การปลูกผักในโรงเรือนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ณ บริเวณโรงเรือนการปลูกพืชผักในระบบเกษตรอินทรีย์พื้นที่ 15 ไร่ รวมทั้งติดตามการเตรียมการแผนงานการจัดสร้างระบบจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว บริเวณลานจอดรถด้านหน้าศูนย์ฯ และเยี่ยมชมแปลงปลูกถั่วลายเสือของเกษตรกร พร้อมได้ประชุมหารือพบปะคณะทำงานฝ่ายพื้นที่และเกษตรกรที่บริเวณอาคารฝึกอบรม

          ทั้งนี้ สวพส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานภาคีต่างมุ่งเป้าพัฒนาบ้านหนองเขียวให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายงานและองค์ความรู้โครงการหลวง และ สวพส. ในการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และวิธีการปฏิบัติงานแบบโครงการหลวง ซึ่งยึดการพัฒนาแบบองค์รวมบนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม