สวพส. ร่วมกับ โครงการหลวง จัดทำกรอบงานวิจัย ระยะ 5 ปี

สวพส. ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง จัดทำกรอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          วันที่ 21 เมษายน 2566 สวพส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกรอบงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          ในงานประชุมมีการนำเสนอแนวทางการจัดทำกรอบงานวิจัยพื้นที่สูง ขั้นตอนการจัดทำกรอบการวิจัยพื้นที่สูง และกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ โดย นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และการระดมความคิดเพื่อจัดทำกรอบงานวิจัย สถานการณ์/ปัญหาบนพื้นที่สูง รวมทั้งวิธีการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่สูง ด้วยงานวิจัยด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อหาแนวทางการพัฒนานักวิจัยของโครงการหลวง และ สวพส.

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม