หนุน 3 สหกรณ์การเกษตรสบเมย พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง

 หนุน 3 สหกรณ์การเกษตรสบเมย พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง

 

          (20 เม.ย. 66) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย และแม่สามแลบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมยและแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายจรูญ จินะกัณฑ์ ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นประธานในการประชุม

          ในการประชุมได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 3 หน่วยงาน ระหว่างสหกรณ์การเกษตรสบเมย จำกัด สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด และสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ โดยมีนายนรินทร์ศักดิ์ พนิตธรรมกุล สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบรมัตถ์ ทิพกนก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอแม่สะเรียง สบเมย) นายเดชธพล กล่อมจอหอ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่มที่ 4 หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสบเมย และผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม

          โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ และการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาอาชีพ โดยการนำองค์ความรู้ตามแนวทางโครงการหลวงภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้พัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ ในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          ในการประชุมคณะทำงานในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานได้มีการปรึกษาและหาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน โดยขับเคลื่อนการทำงานแบบพุ่งเป้าร่วมกันตามนโยบายการพัฒนาตามแนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรบนดอยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เข้าถึงการบริการภาครัฐ  ทำการเกษตรหรืออาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม