กลยุทธ์บริหารจัดการ Talent และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง

สวพส. จัดฝึกอบรม “กลยุทธ์บริหารจัดการ Talent และการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง”

(Talent Development and Succession Planning)

              วันที่ 12 เมษายน 2566 สวพส. จัดฝึกอบรมจัดฝึกอบรม “กลยุทธ์บริหารจัดการ Talentและการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง” (Talent Development and Succession Planning)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) มีแนวทางในการสรรหาบุคลากรผู้มีคุณสมบัติในการเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อสืบทอดตำแหน่ง ตลอดจนมีแนวทางในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเชิงกลยุทธ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

          สวพส. ได้รับเกียรติจาก ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะนำแนวทางรูปแบบการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) และแผนทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Management Design) ที่สนับสนุนทิศทางการดำเนินงานของ สวพส. ในระยะยาว สามารถเตรียมบุคลากรที่มีขีดความสามารถในตำแหน่งงานหลัก (Critical Position) ของ สวพส. ที่ช่วยให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของ สวพส. ให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม