สวพส. กับ จ.แม่ฮ่องสอน พัฒนาชุมชนบ้านหนองเขียวสู่วิถียั่งยืน

สวพส. จับมือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาบ้านหนองเขียว ตามแนวทางโครงการหลวง

          วันพุธ ที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. นายเชษฐา โมสิกะรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเฉพาะพื้นที่บ้านหนองเขียวและกลุ่มบ้านบริวาร ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายวุฒิฉัตร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาพื้นที่สูงฯ และ นายเมธี พยอมยงค์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สถาบันและหน่วยงานบูรณาการของจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมประชุมเพื่อรับฟังและเป็นสักขีพยานในการยืนยันเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บ้านหนองเขียวและกลุ่มบ้านบริวารในการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางโครงการหลวง ซึ่ง สวพส. และจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ยืนยันถึงความพร้อมในการร่วมกันจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อดำเนินงานแบบบูรณาการ ตามแนวทางของแผนงานระดับ 3 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

          ก่อนที่ลงนามความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้กล่าวว่า จังหวัดมีความพร้อมที่จะสนับสนุนทุกกิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่ โดยในชั้นต้นได้อนุมัติงบประมาณของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1.2 ล้านบาทสำหรับปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรบ้านหนองเขียว ซึ่งมั่นใจว่าพื้นที่นี้จะเป็นหมุดหมายใหม่ในการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทุ่งบัวตองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในอนาคตต่อไป

 

         นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันได้กล่าวว่า สถาบันมีเป้าหมายที่จะพัฒนาชุมชนบ้านหนองเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผล องค์ความรู้ของโครงการหลวงเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ดีขึ้น ซึ่งจะมีการบูรณาการความร่วมมือการทำงานตามแนวทางของการพัฒนากลุ่มบ้านประเภทที่ 2 ภายใต้ แผนปฏิบัติการระดับ 3 ทั้งจากจากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน โดยจะเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ จัดให้มีแปลงทดสอบและโรงเรือนเพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรที่สนใจเพื่อให้ชุมชนบ้านหนองเขียวเป็นชุมชนที่มีชีวิต ซึ่งคาดว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 6 เดือน
 
          ในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอขอบคุณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะทำงานฯ ทุกหน่วยงานในความร่วมมือสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่บ้านหนองเขียว และกลุ่มบ้านบริวารที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
 
 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม