สวพส.นำความรู้ เรื่องแนวปฏิบัติการรับทรัพย์สินแก่บุคลากร

สวพส.นำความรู้ เรื่องแนวปฏิบัติการรับทรัพย์สินแก่บุคลากร

          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวรินทิพย์ ต่อปัญญาเรือง หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกฎหมาย ได้ให้ความรู้แก่บุคคลากร สวพส. เรื่อง แนวปฏิบัติการรับทรัพย์สิน ซึ่งโดยหลักแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปี ต้องไม่รับทรัพย์สินหรือของขวัญทุกชนิด

          ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้>

          1. เป็นการรับทรัพย์สินที่มีกฎหมายอนุญาตให้รับได้ เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เบี้ยเลี้ยงไปราชการ เงินปันผลสหกรณ์

          2. เป็นการรับทรัพย์สินจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติ

          3. เป็นการรับทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด ได้แก่

          3.1 รับทรัพย์สินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ และมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท

        3.2 รับทรัพย์สินที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป หมายถึง การให้ที่ไม่ได้กำหนดตัวผู้รับเป็นการเฉพาะเจาะจงและไม่ต้องคำนึงถึงมูลค่าของทรัพย์สิน เช่น ของรางวัลจากการจับสลาก เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนลดจากการซื้อรถยนต์ รางวัลจากการแข่งขัน ของแจกในฐานะผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นต้น

          ทั้งนี้ หากบุคลากร สวพส. มีความจำเป็นต้องรับทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงานต่อผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ภายใน 30 วัน และหากฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม