ประชุมคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1

สวพส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          24 มีนาคม 2566 สวพส.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมพร้อมทั้งดำเนินการประชุมตามวาระ โดยมีหน่วยงานบูรณาการเข้าร่วมกว่า 37 หน่วยงาน

          นางสาวเพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบัน ด้านการพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึง แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่ระดับตำบลในพื้นที่ และผลักดันสู่ระบบงบประมาณแบบแผนงานบูรณาการ เพื่อเร่งแก้ปัญหาบนพื้นที่สูง ส่งเสริมให้ชุมชนบนพื้นที่สูงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมดูแลผืนป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของประเทศ

 

          นายอานนท์ ยอดญาติไทย นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)ได้นำเสนอนความก้าวหน้าการขอใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ กรมป่าไม้ จึงได้มีการจัดทำโครงการพัฒนาป่าไม้พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงให้ดีขึ้น มีรายได้ที่พอเพียง ชุมชนอยู่ร่วมกับป่า ร่วมฟื้นฟู อนุรักษ์ ดิน น้ำ ระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนฟื้นฟูระบบนิเวศป่าในพื้นที่สูงให้มีความสมดุล ยั่งยืน และประสานงานหน่วยงานร่วมดำเนินการสนับสนุน ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน ตามระเบียบและกฎหมายในการขออนุญาตใช้พื้นที่

          นายวิธิวัต มันกระโทก นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา 5 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) นำเสนอแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 และความก้าวหน้าการดำเนินงานไตรมาส 2 ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ ในด้านการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ การปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมสร้างชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีความรู้ มีภูมิคุ้มกัน ด้านการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ปรับระบบเกษตร สร้างป่า รักษาต้นน้ำ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการ ทั้งสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ด้านการเกษตร การแปรรูป หัตถกรรม สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบน้ำอุปโภค บริโภค และระบบน้ำเพื่อการเกษตร ให้คุณภาพชีวิตของคนบนที่สูงให้ดีขึ้น การทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ครอบคลุมพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม