สวพส. ดันองค์กรภาครัฐพัฒนาพื้นที่สูง เรียนรู้หลักสูตร นพส.

 

สวพส. ดันองค์กรภาครัฐพัฒนาพื้นที่สูง เรียนรู้หลักสูตร นพส.

          เมื่อวันที่ 20 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง หรือ นพส.” ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิวรีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ปัญหาและความท้าทายของพื้นที่สูง นโยบายรัฐ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก โดยมีนายเมธี พยอมยงค์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมกล่าวรายงาน 

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) กล่าวว่า ภารกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนงานโครงการหลวง ขยายผลสำเร็จของโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงในประเทศ และดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนร่วมมือกับนานาประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงอย่างยั่งยืน โดยตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมาหลายปี สวพส. มีบทเรียนกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นองค์ความรู้ ข้อมูล พร้อมที่จะถ่ายทอด ถอดบทเรียนออกมา เป็นหลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง”

          ปัจจุบัน สวพส. ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร “นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวงรุ่นที่ 2 หรือ นพส.2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงแบบเฉพาะเจาะจงและแม่นยำ ด้วยข้อมูล องค์ความรู้ที่มีและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยนำนักพัฒนาพื้นที่สูงลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในชุมชนแม่จริมที่มีวิธีการลดการเผาด้วยวิถีเกษตรตามแนวทางโครงการหลวง จนทำให้โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่จริม จังหวัดน่าน สามารถคว้ารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ในปี 2562 และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ระดับดีเด่น ในปี 2565 และพื้นที่การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงบ่อเกลือ บ้านห้วยโทน ได้รับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม และประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ ระดับดีเด่น ในปี 2565 เพื่อถอดบทเรียนการปรับระบบเกษตรด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และผลงานวิจัย ทั้งด้านการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรบนพื้นที่สูง การพัฒนาอาชีพภายใต้ระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้งถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง การบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่สูง และการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบทเรียนทั้งหมดเพื่อขยายผลอันเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของทุกหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการบูรณาการและขับเคลื่อนงานพัฒนาพื้นที่สูงร่วมกับ สวพส.

          นายเมธี พยอมยงค์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) กล่าวว่า หลักสูตร นักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง นับเป็นองค์ความรู้แห่งความสำเร็จของสวพส.ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่สูงจริงตลอดหลายปีที่ผ่านมา กระทั่งสามารถสร้างให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดและหน่วยงานบูรณาการในการพัฒนาพื้นที่สูงแบบบูรณาการ โดยเฉพาะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรในปีนี้จะมีทั้งบุคลากรของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศศช.) หน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรของ สวพส. เพื่อให้มีความรู้เข้าใจหลักการและวิธีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความร่วมมือกับ สวพส. ในการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่สูงต่าง ๆ ได้ ตามนโยบายเป้าหมายของรัฐบาลอันจะก่อให้เกิดการประสานพลัง ในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและบ้านเมือง  ต่อไป

Link ข่าว สวพส. ดันองค์กรภาครัฐพัฒนาพื้นที่สูง เรียนรู้หลักสูตร นพส.

 1. https://mgronline.com/onlinesection/detail/9660000027743
 2. https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7580844
 3. https://www.matichon.co.th/publicize/news_3895432
 4. https://www.naewna.com/relation/720159/preview
 5. http://www.biztosuccess.com/archives/90170
 6. https://th.postupnews.com/2023/03/hrdi-training.html
 7. https://www.education4plus.com/?p=44208
 8. http://ujunctionnews.com/archives/32800
 9. https://www.newslive-thailand.com/?p=17884
 10. http://www.todayvariety.com/2023/03/blog-post_24.html
 11. http://www.mediaofthailand.com/2023/03/blog-post_51.html
 12. https://www.bluechipthai.com/information-สวพสดันองค์กรภาครัฐพัฒนาพื้นที่สูงเรียนรู้หลักสูตรนพส-37363431
 13. http://entertain.enjoyjam.net/forum//index.php?topic=108377.msg149644#msg149644
 14. https://www.todayupdatenews.com/2023/03/Government.html
 15. https://theleaderasia.com/?p=27847
 16. https://www.thethaipress.com/2023/88248
 17. https://allaround-tech.com/24424/
 18. https://www.thesiamese.net/2023/03/2566_72.html
 19. https://www.newssquare.net/2023/03/2599.html
 20. https://www.thailandtimes.net/2023/03/blog-post_41.html
 21. สื่อธุรกิจออนไลน์ https://xn--12co0cga0dr8a1aea5f8aq1q1bze.com/?p=nd&nid=2896
 22. https://logisticsmag.net/%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-136813-1-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%AA-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3-
 23. https://thunkhaoonline.blogspot.com/2023/03/blog-post_4.html
 24. https://thailandopener.blogspot.com/2023/03/blog-post_72.html
 25. https://updatenewsthailad.blogspot.com/2023/03/blog-post_61.html
 26. https://eventspeedthailand.blogspot.com/2023/03/blog-post_91.html
 27. https://asiantodaynews.blogspot.com/2023/03/blog-post_32.html
 28. https://insidetodaynews.blogspot.com/2023/03/blog-post_79.html
 29. https://news-talk-travel.blogspot.com/2023/03/blog-post_57.html
 30. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid031AJ4eb49HZUcufjuszNq95kuRDixLzano8aeoHcsrkvmhtSQjqR187VHE2Vm7PHTl&id=100063828811919
 31. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AUEKsKLvVPeyXjnAFVPCdTg4nDdjZKuAExyetH9cX8QmXYDgtXMttPdPT4rwAiqrl&id=100052596860764&mibextid=Nif5oz
 32. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021HHSK5LacUqex5HCHhUPG771EWHSH4k7f9NTwMokPuDFiUpfE1keLw3tuxfateuyl&id=100064180915488&mibextid=qC1gEa

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม