ดอยปุย ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน สูู่นานาชาติ

ดอยปุย ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน สู่การเรียนรู้ระดับนานาชาติ

 

          (10 มี.ค. 66) มหาวิทยาลัยฮ่องกง นำคณะนักศึกษาเข้าเรียนรู้ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย จากเดิมชุมชนดอยปุยเป็นพื้นที่ที่ชาวเขาได้ทำการปลูกฝิ่น เพื่อสร้างรายได้หาเลี้ยงครอบครัว ต่อมามูลนิธิโครงการหลวง ได้เข้าพื้นที่และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องชาวเขา โดยหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่น โดยใช้พืชผัก และไม้ผลเมืองหนาว ที่มีรายได้สูงและเหมาะกับภูมิประเทศเขาสูงของดอยปุย และจัดทำระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อชาวบ้านมีรายได้ที่พอเพียง ก็ไม่บุกรุกป่า และยังมีเวลาช่วยกันดูแลพื้นป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำของคนไทยทั้งประเทศ

    

          โดยนายสามารถ เดยะ เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงดอยปุย และนายไพรทิพย์ ยิ่งยศมงคลแสน เกษตรกรผู้นำ เล่าว่า สวพส. เข้ามาในพื้นที่ดอยปุยเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยนำเอาองค์ความรู้ของโครงการหลวงมาขยายต่อในพื้นที่ดอยปุย เปลี่ยนจากการปลูกฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย เป็นการปลูกพืชและไม้ผลที่มีมูลค่า และใช้พื้นที่น้อย เช่น พีช พลับ กาแฟ สตรอเบอรี่ อะโวคาโด พืชผักเมืองหนาว และไม้ดอก โดยนำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลง มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนา ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นที่ฐาน ทำให้ปัจจุบันบ้านดอยปุยกลายเป็น 1 ในต้นแบบการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

          จากนั้นคณะจากมหาวิทยาลัยฮ่องกง ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง และสถานีวิจัยโครงการหลวงปางดะ เพื่อศึกษา เรียนรู้ รูปแบบงานวิจัยและการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สูงของไทยจนทุกวันนี้ประสบความสำเร็จ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม