จิตอาสาทำแนวกันไฟป่าภายใต้แนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

จิตอาสาทำแนวกันไฟป่ารอบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงและอุทยานหลวงราชพฤกษ์ภายใต้แนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมสานพลังทำกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟป่าตามจุดเสี่ยงของ สวพส. และ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เพื่อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน โดยบุคลากร สวพส. ได้ร่วมกันทำแนวกันไฟบริเวณรอบ สวพส. และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายใต้แนวเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกหยุดพฤติกรรมการเผาให้แก่บุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญและปัญหาของการเกิดไฟป่าที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน

          เนื่องจากพื้นที่สำนักงานของ สวพส. และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย หากเกิดเพลิงไหม้จะมีการลุกลามไปอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในทุกๆ ปี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำแนวกันไฟป่าตามจุดเสี่ยง

          จากการที่ สวพส. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรณรงค์ป้องกันไฟป่าเพื่อป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดไฟป่าและหมอกควันด้วยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมาไม่พบจุดความร้อน Hotspot ในพื้นที่รอบ สวพส. และอุทยานหลวงราชพฤกษ์

 

 

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม