สวพส. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565

สวพส.ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

และศึกษาดูงานด้านการการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

          เมื่อวันที่ 5-7 ก.ย. 2565 สวพส.ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัตการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานด้านการการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

          (5 ก.ย. 65) นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการวิจัยและพัฒนา และบุคคลากรของสวพส. ในการนำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อปฏิบัติงานต่อไป

          ทั้งนี้ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง ได้กล่าวถึง การดำเนินงานของ สวพส.โดยให้มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูงให้มีความอยู่ดีมีสุข มีความเข้มแข็ง มีอาชีพ มีรายได้ที่พอเพียง และทำเกษตรกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้คนดูแลป่า และป่าดูแลเรา ภายใต้หน่วยงานที่เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม พร้อมร่วม MOU กับองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่สูง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนตามหลัก BCG และ SDGs เพื่อมุ่งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงเกิดการพัฒนาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

         

          (6 ก.ย 65) คณะผู้บริหาร และบุคคลากรของสวพส. เข้าศึกษาดูงานด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนวัตกรรมสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร โดยรับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "ธุรกิจชุมชนสร้างไทย" และ "ธนาคารต้นไม้" ณ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ธ.ก.ส.

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม