ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม นพส.1 ( 22-25 ส.ค. 65 )

          ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้เปิดรับสมัครบุคลากรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานบูรณาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูง และ บุคคลากรของ สวพส. เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตรนักพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนแบบโครงการหลวง รุ่นที่ 1 หรือ นพส.1 (Training Programon Sustainable Highland Development Using the Royal Project Syster #1) ระหว่างวันที่   22 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานบูรณาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนบนพื้นที่สูง และบุคคลากรของ สวพส.ที่มีบทบาทสำคัญในการชับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูง ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปใช้ได้อย่างบูรณาการสอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมาย นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว สวพส. จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม