สวพส. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สวพส. ร่วมโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

          เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี          ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “คนอยู่ร่วมกับป่า” บ้านห้วยน้ำใส โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้นำเกษตรกรเข้าร่วมเสนอผลการพัฒนาเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแบบอย่างโครงการหลวง มีการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Base) อย่างสมดุลและครบวงจร ตามภูมิสังคม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงาน โดยชุมชนมีปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรแบบดั่งเดิม จากข้าวไร่ ทำไร่หมุนเวียน มีการเผาป่า เปลี่ยนเป็นรูปแบบการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดใช้สารเคมี ลดพื้นที่ทำกิน ใช้พื้นที่น้อย แต่ได้ผลผลิตที่มากกว่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งมอบคืนพื้นที่ป่า กว่าพันไร่ให้แก่ประเทศชาติ

 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม