แนวทางการขอสนับสนุนข้อมูลจากโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศ

ประชุม “หารือแนวทางการขอสนับสนุนข้อมูลจากโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 นางสาวทินรัตน์ พิทักษ์พงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านบริหารจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ประชุมหารือแนวทางการขอสนับสนุนข้อมูลจากโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน ร่วมกับนางชรินี สุวรรณทัต ผู้อํานวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนะ จีระพิวัฒน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ปรึกษาโครงการจัดวางแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้สมดุลและยั่งยืน สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

 
  • ร่วมหารือแนวทางการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือในการใช้ระบบสารสนเทศ GIS Portal เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยนำชุดข้อมูลสำคัญ ได้แก่ คนจนเป้าหมาย (TPMAP) เน็ตประชารัฐ พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดการเผาไหม้ พื้นที่ คทช. ร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่กำหนดพื้นที่ดำเนินงานเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาหมอกควัน ปัญหาด้านทรัพยากรฯ เป็นต้น
  • ส่วนของแผนผังภูมินิเวศสามารถเชื่อมโยงได้ในส่วนของแนวทางและนโยบาย กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนการดำเนินงานรวมถึงการคำนึงถึงภูมินิเวศและวัฒนธรรม และในส่วนของสิ่งแวดล้อม
 
 
  • การรวบรวมข้อมูลควรเสนอเป็นภาพรวมในลักษณะชุมชนเพื่อกำหนดหน่วยวิเคราะห์ที่เป็นภาพรวมในรูปแบบตำบล เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาในรูปแบบกลุ่มชุมชนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
  • สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการสร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองภายใต้การวางแผนผังภูมินิเวศในการพัฒนาเมืองในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถสนับสนุนและนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกันได้ในการประชุมครั้งต่อไปจะขอเชิญ สวพส. เข้าร่วมในการประชุมด้วย
 

กิจกรรม สวพส. เพิ่มเติม